අරගලයෙන් අස්සෙන් කරලියට එන විධායකය ?

අති නින්දිත රාජපක්ෂ පවුල උතුම් යැයි සිතා අප පල කල සියළු ලිපි ඉල්ලා අස්කර ගන්නෙමු. ඔවුන්ද  තවත් ජරා නින්දිත දේශපාලු නඩයක් බව පිළිගන්නෙමු. 


විවෘත මනසින් බලා තේරුම් ගත යුතු තිත්ත ඇත්ත
සියළු ජාති මාමක අප වහාම එකමුතු විය යුතු එකම හඬ Unstoppable YouTube නාලිකාවයි. සියළු මිතුරන් එක් කර ගන්න. අදම SUBSCRIBE කරන්න