Elections And Tamils - අකෘතඥ හැඩි දෙමළා තම පිළිකුල් නිරුවත නැවත අපිට පෑවේය

Sri Lanka elections & Tamil voter mentality

Democracy in Sri Lanka accepts the right for political parties to contest & people to vote for their choice but in reality governance will fall into one of two parties only. That is the undeniable truth. The recently concluded local body election results were proof that delivering peace, offering freedom, providing development has no bearing on the minds of Tamil voters. It is important that the rest of Sri Lanka & the world read the message behind the results. Why would Tamils continue to vote for separatism?
The propaganda campaign championed by separatist activists both home & abroad have orchestrated the necessity to separate & fight for a Tamil eelaam. Sinhala racism is what they use & Sinhala discrimination is what they say is enough grounds to seek refugee status & for foreign Governments to side with the separatist agenda & support a separatist homeland quest. Thus, 1million Tamils today have made up the Tamil Diaspora, in the height of the LTTE they were able to accumulate USD300m annually, foreign leaders & Governments have openly supported the quest for eelaam though banning it.
But there is a catch. The oft used excuse as the trigger point to take up arms has been the Sinhala-Only language policy introduced by then Prime Minister S W R D Bandaranaike in 1956. How was it that S J V Chelvanayakam formed the Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) party on the basis of separating & creating an Eelaam in 1949?
To clothe the agenda behind the party the English translation for ITAK was given as Federal Party. Chelvanayagam’s goals for a separate state were ratified in the Vaddukoddai resolution of 14th May 1976. The convention called on "the Tamil Nation in general and the Tamil youth in particular to come forward and throw themselves fully in the sacred fight for freedom and to fight till the goal of a sovereign socialist state of Tamil Eelam is reached."

 
It is therefore clear that Tamils & the separatist agenda had nothing whatsoever to do with Sinhala discrimination or racism. On the other hand much of the separatist sentiments taking place in India’s Tamil Nadu since 1920s came to be shared amongst Tamils in Sri Lanka. The struggle in Tamil Nadu was for a Dravida Nadu or Dravidistan a proposed sovereign state for all speakers of Dravidian languages in South Asia. The concept of Dravida Nadu had its root in the anti-Brahmin movement in Tamil Nadu, whose aim was to end the alleged Brahmin dominance in the Tamil society and government. But, in reality it was to create a separate sovereign state. There are 74million Tamils living across the world & 64million of this number live in Tamil Nadu. 11million Dalilts or low castes live in Tamil Nadu that is 20% of the region’s population. More than 50% live below the poverty line. Dalits own no land, majority work as land workers & over 90% are illerate. Indian statistics had revealed that 40,000 dalit children go missing annually & the Indian authorities have “failed” to tackle the issue. LTTE agents had been offering payments from Rs.10,000 upto Rs.25,000 to these poor Dalit families for recruiting them. Some have been turned into suicide cadres while others are used for prostitution, forced labor, sale of body parts etc. This is one good reason why there is controversy over the real population statistics of the North & East especially during the period that LTTE prevailed in Sri Lanka. The numbers of civilians amongst LTTE & how far they are “Sri Lankan” remains a big question mark.
The undeniable truth is that for an ethnic group as large as the Tamils, it has been denied a separatist state status. It has fought democratically for it in India but India had been effective to constitutionally deny any party or person from separating from India. We don’t need to be repeated of India’s gameplan in importing that separatist struggle to Sri Lanka to delay & deny such in Tamil Nadu. Nevertheless, with Sri Lanka’s ability to crush & eliminate LTTE terrorism in Sri Lanka, the recent visit of Hillary Clinton & her meeting with Tamil Nadu leader Jayalalitha must surely wake up a sleeping Indian government into realizing that some meetings are not ideal especially when western governments openly declare their decision to support rebel groups. India is no peaceful nation & poverty can easily resurrect separatism this time in Tamil Nadu itself! India please beware!
Returning to the question of elections it is natural for most to think that upon freeing the Tamils from LTTE at the least a sense of gratitude ought to prevail. Inability to understand why Tamils may lack gratitude will depend upon who one questions. Thus, if one asks Tamils who directly suffered from the LTTE what they would say would be totally different to what Tamils who have been living amongst the Sinhalese or those living overseas would say. Therefore, one is unlikely to get a coherent answer to determine whether Tamils are truly happier without the LTTE. However in the rest of Sri Lanka whatever political party people may belong to, even UNPers are not shy to appreciate the achievement by the armed forces & the Government.
This is why it becomes difficult for us to fathom how Tamils think.
In a country where elections & voting systems makes it impossible for any party other than the two main political parties to between them run the country, it makes logically sense to vote the main opposition directly & bring that party into power while overthrowing the incumbent party if the people are dissatisfied with its governance. Therefore, the only way that people can show dissent towards the ruling party is to vote for the main opposition & bring that party back to power. Voting for smaller parties who are insignificant in so far as making a countrywide impact really makes no sense though it sends a different message.
It was in 2009 that the armed forces carried out the world’s first humanitarian rescue operation alongside a military drive that crushed & eliminated the entire LTTE leadership & captured surviving LTTE cadres who are now undergoing rehabilitation before being reintroduced into civil society. While the entire country especially the people outside of the North rejoiced we expected Tamils in the North to feel that same or even greater jubilation for it was they who were suffering far more than others. Outside the North & East, we suffered unpredicted bomb attacks & suicide attempts but it was in the North & East that people had to live in fear of their children been snatched & turned into terrorists or have their wealth taken from them including their lands. Three decades to live amongst a terror outfit would have made the majority accustomed to terror & mentally accept their life amongst a terrorist group but post 2009 & two years thereafter we would have thought that people in the North & East in particular would have wanted to become part of the rest of the island & think of themselves as part of the Sri Lankan family.
The Tamils of the North & East can never deny that in addition to the provisions sent to the North & East by the Government, the people of the South united to send enormous loads of food, clothing, medicines & other necessities throughout LTTE domination despite presence of a large number of NGOs/INGOs in these areas. From early 2009 when the armed forces started to break LTTE defences the people were quick to unite & send across emergency provisions.
Today, many people visit the North on a daily basis to see for themselves an area that they had been denied entry to & to also strike links with people that are very much part of Sri Lanka. They return appreciative of the massive development drives taking place as well as the hospitality afforded to them by the residents of the North & East. What puzzles these people is why the Tamil people of these areas should continue to associate themselves with separatist agendas. Today they can make choices without fear.
We can well understand that prior to the LTTE defeat, these people would have lived in fear of their own lives. The LTTE had practically eliminated all Tamil moderate leaders & those Tamil leaders that survived are alive solely because they chose to openly support the LTTE. So voting for Tamil political parties pre-LTTE defeat & post-LTTE defeat certainly has mixed connotations & signals different messages. In the present context, given that Tamils are voting for political parties that aspire to separate from Sri Lanka & voting so without fear of bullets or death it clearly spells that Tamils are voting for separatism it clearly indicates to the rest of Sri Lanka that Tamils continue to want to separate & create an eelaam.

 
Many would argue that Tamils are compelled to vote for the incumbent Government as a gesture of gratitude. On the contrary, if Tamils of the North & East are not happy with the Government the logical thing would have been to vote for the main Opposition – the UNP. Both these political groups are represented by all ethnic groups. Voting as they have done has not made the Government loose in any way. At most what Tamils have done is to in reality strengthen Rajapakse’s Government further. The simple truth is that as a Government that has saved the country from terrorism, the gratitude of the South will remain despite the scores of corrupt practices that are being associated with the Government. Therefore, every time foreign leaders, war crimes probe calls etc & even lack of Tamil voter appreciation takes place, the Southern voters will protect the Government with the numbers & in the game of politics that’s what counts & that’s what will keep the Government in power.
Sooner or later, minorities especially minority parties must realize that in a country of 20million wherein 15million make up the Sinhalese population, it is advisable to live in a reconciled manner instead of taking the path of separatism for that is likely to fail & likely to take them further away from democratic rule & they would only have themselves to blame.
The Tamil Nation Alliance formed in 2001 comprise of 5 political parties – ITAK, ACTC, TULF, EPRLF & TELO. Its website http://www.tamilalliance.net/index.php?page=about-us&hl=en gives the following policies.
Tamil National Alliance Election Manifesto 2004

".....Accepting LTTE’s leadership as the national leadership of the Tamil Eelam Tamils and the Liberation Tigers as the sole and authentic representatives of the Tamil people, let us devote our full cooperation for the ideals of the Liberation Tigers’ struggle with honesty and steadfastness.Let us endeavour determinedly, collectively as one group, one nation, one country, transcending race and religious differences, under the leadership of the LTTE for a life of liberty, honor and justice for the Tamil people...."

Tamil National Alliance Election Manifesto 2001

"........unless meaningful negotiations are held with the L.T.T.E. no just solution can be found to the Tamil national question and that such negotiations should be held immediately only with the LTTE. This Alliance further states that in order to ensure that the negotiations are properly focussed and are purposeful and successful, no parallel negotiations should take place with any other Tamil political formation....."

Vaddukkoddai Resolution 1976 May 14

"...And this Convention calls upon the Tamil Nation in general and the Tamil youth in particular to come forward to throw themselves fully into the sacred fight for freedom and to flinch not till the goal of a sovereign state of TAMIL EELAM is reached...."

On the same website under “Our Homeland” it reads “Geographically the island of Ceylon appears as one land but historically there have been two nations in it. North and the East of the island of Ceylon is the traditional homeland of Tamils”. It declares Amparai, Batticola, Trincomalee, Mullaitivu, Kilinochchi, Jaffna, Mannar, Puttalam & Vavuniya as the Administrative Districts of the Tamil Homeland.Why does the Government remain silent to such open acts of separatist tendencies & not seek legal action to stop political parties such as ITAK & others openly canvass for separatism?In many ways the Government must be happy with the results of the North for it can continue to say that it will despite people’s lack of support continue the development drives & the negative response by the people of the North will only make Southern voters to provide the political backing needed for survival for in the minds of the people of the South they do not wish to loose the freedom gained at any cost. That is one reason why UNP has failed Sri Lanka especially its votebase by compromising the integrity of the country towards appeasing foreign interests. If UNP wonders why it cannot reach out to the people it is important for UNP to realize that aligning itself to minorities alone especially those that aspire separatism is unlikely to ever give them the numbers needed to govern. In politics it is numbers that count & the Rajapakse Government has mastered how to win the majority vote.
Tamils need to realize that aligning themselves to political parties that aspire separatism is unlikely to get them anywhere. Neither will these parties ever be able to come into power nor will the Tamil people be regarded as Sri Lankans until they shirk themselves from the desire to separate. Aligning to political parties that work towards their own policies of development in Sri Lanka is certainly different to aligning & voting for political parties that openly desire to separate. These political parties may have vocalized separatism out of fear during the LTTE pogrom however with the LTTE eliminated when they continue to openly work towards separatism it means that the dangers of rebels emerging still exists & the Government has every right to continue the high security zone areas throughout the North & East as well as monitor the areas for such movements coming up. We must not forget that the LTTE started out as a group of just a handful of brainwashed youth & became the world’s most ruthless terrorist outfit.
Tamils need to now look within and understand & accept their own errors post-LTTE defeat & rethink how they should function amongst Sri Lankan society. Repeated again lest anyone misunderstands is that Tamils are not being asked to vote for the UPFA but Tamils need to realize that they must now firmly say no to Tamil political parties that aspire to separate from Sri Lanka. It behoves all Tamils to take that first important step for no amount of reconciliation will work until they abandon the thought of creating a separate Tamil homeland.
Shenali Waduge


WRITTEN BY A MUSLIM - හම්බයන්ටම වරදින්නේ ඇයි? හම්බයෙකුගේ ඇසින්.

UNBELIEVABLE AND WRITTEN BY A MUSLIM
It sure makes interesting reading... particularly coming from a Pakistani official.


By: Dr Farrukh Saleem

The writer is the Pakistani Executive Director of the Center for Research and Security Studies, a think tank established in 2007, and an Islamabad-based freelance columnist.

Why are Jews so powerful?

There are only 14 million Jews in the world; seven million in the Americas , five million in Asia, two million in Europe and 100,000 in

Africa . For every single Jew in the world there are 100 Muslims.

Yet, Jews are more than a hundred times more powerful than all the Muslims put together.

Ever wondered why?

Jesus of Nazareth was Jewish.

Albert Einstein, the most influential scientist of all time and TIME magazine's 'Person of the Century', was a Jew.

Sigmund Freud -- id, ego, superego -- the father of psychoanalysis was a Jew.

So were Karl Marx, Paul Samuelson and Milton Friedman.

Here are a few other Jews whose intellectual output has enriched the whole humanity:

Benjamin Rubin gave humanity the vaccinating needle.

Jonas Salk developed the first polio vaccine.

Albert Sabin developed the improved live polio vaccine.

Gertrude Elion gave us a leukemia fighting drug.

Baruch Blumberg developed the vaccination for Hepatitis B.

Paul Ehrlich discovered a treatment for syphilis (a sexually transmitted disease).

Elie Metchnikoff won a Nobel &! nbsp;Prize in infectious diseases.

Bernard Katz won a Nobel Prize in neuromuscular transmission.

Andrew Schally won a Nobel in endocrinology (disorders of the endocrine system; diabetes, hyperthyroidism) .

Aaron Beck founded Cognitive Therapy (psychotherapy to treat mental disorders, depression and phobias).

Gregory Pincus developed the first oral contraceptive pill.

George Wald won a Nobel for furthering our understanding of the human eye.

Stanley Cohen won a Nobel in embryology (study of embryos and their development) .

Willem Kolff came up with the kidney dialysis machine.

Over the past 105 years, 14 million Jews have won 15-dozen Nobel Prizes while only three Nobel Prizes have been won by 1.4 billion

Muslims (other than Peace Prizes).

Why are Jews so powerful?

Stanley Mezor invented the first micro-processing chip.

Leo Szilard developed the first nuclear chain reactor;

Peter Schultz, optical fibre cable;

Charles Adler, traffic lights;

Benno Strauss, Stainless steel;

Isador Kisee, sound movies;

Emile Berliner, telephone microphone;

Charles Ginsburg, videotape recorder.

Famous financiers in the business world who belong to Jewish faith include

Ralph Lauren (Polo),

Levis Strauss (Levi's Jeans),

Howard Schultz (Starbuck's) ,

Sergey Brin (Google),

Michael Dell (Dell Computers),

Larry Ellison (Oracle),

Donna Karan (DKNY),

Irv Robbins (Baskins & Robbins) and

Bill Rosenberg (Dunkin Donuts).

Richard Levin, President of Yale University, is a Jew. So are Henry Kissinger (American secretary of state), Alan Greenspan (Fed chairman under Reagan, Bush, Clinton and Bush), Joseph Lieberman (US Senator), Madeleine Albright (American secretary of state), Casper

Weinberger (American secretary of defense), Maxim Litvinov ( USSR foreign Minister), David Marshal ( Singapore 's first chief minister), Issac Isaacs (governor-general of Australia ), Benjamin

Disraeli (British statesman and author), Yevgeny Primakov (Russian PM), Barry Goldwater (US Senator), Jorge Sampaio (president of Portugal ), John Deutsch (CIA director), Herb Gray (Canadian deputy PM), Pierre Mendes (French PM), Michael Howard (British home

secretary), Bruno Kreisky (chancellor of Austria ) and Robert Rubin (American secretary of treasury).

In the media, famous Jews include Wolf Blitzer (CNN), Barbara Walters (ABC News), Eugene Meyer (Washington Post), Henry Grunwald

(editor-in-chief Time), Katherine Graham (publisher of The Washington Post), Joseph Lelyveld (Executive editor, The New York Times), and Max Frankel (New York Times).

Can you name the most beneficent philanthropist in the history of the world? The name is George Soros, a Jew, who has so far donated a colossal

$4 billion most of which has gone as aid to scientists and universities around the world.

Second to George Soros is Walter Annenberg, another Jew, who has built a hundred libraries by donating an estimated $2 billion.

At the Olympics, Mark Spitz set a record of sorts by winning seven gold medals.

Lenny Krayzelburg is a three-time Olympic gold medalist.

Spitz, Krayzelburg and Boris Becker (Tennis) are all Jewish.

Did you know that Harrison Ford, George Burns, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Crystal, Woody Allen, Paul Newman,

Peter Sellers, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Ben Kingsley, Kirk Douglas, Goldie Hawn, Cary Grant, William Shatner, Jerry Lewis and

Peter Falk are all Jewish?

As a matter of fact, Hollywood itself was founded by a Jew. Among directors and producers, Steven Spielberg, Mel Brooks, Oliver Stone,

Aaron Spelling ( Beverly Hills 90210), Neil Simon (The Odd Couple), Andrew Vaina (Rambo 1/2/3), Michael Man (Starsky andHutch), Milos

Forman (One flew over the Cuckoo's Nest), Douglas Fairbanks (The Thief of Baghdad ) and Ivan Reitman (Ghostbusters) are all Jewish.

So, why are Jews so powerful?

...............@@@ .............

Answer: EDUCATION.

Why are Muslims so powerless?

There are an estimated 1,476,233,470 Muslims on the face of the planet: one billion in Asia, 400 million in Africa, 44 million in Europe and six million in the Americas . Every fifth human being is a Muslim; for every single Hindu there are two Muslims, for every Buddhist there are two Muslims and for every Jew there are one hundred Muslims.

Ever wondered why Muslims are so powerless?

Here is why: There are 57 member-countries of the Organisation of Islamic Conference (OIC), and all of them put together have around

500 universities; one university for every three million Muslims. The United States has 5,758 universities and India has 8,407.

In 2004, Shanghai Jiao Tong University compiled an 'Academic Ranking of World Universities' , and intriguingly, not one university from Muslim-majority states was in the top-500.

As per data collected by the UNDP, literacy in the Christian world stands at nearly 90 per cent and 15 Christian-majority states have a literacy rate of 100 per cent.

A Muslim-majority state, as a sharp contrast, has an average literacy rate of around 40 per cent and there is no Muslim-majority state with

a literacy rate of 100 per cent.

Some 98 per cent of the 'literates' in the Christian world had completed primary school, while less than 50 per cent of the 'literates' in the Muslim world did the same.

Around 40 per cent of the 'literates' in the Christian world attended university while no more than two per cent of the 'literates' in the Muslim world did the same.

Muslim-majority countries have 230 scientists per one million Muslims. The US has 4,000 scientists per million and Japan has 5,000 per million.

In the entire Arab world, the total number of full-time researchers is 35,000 and there are only 50 technicians per one million Arabs. (in the Christian world there are up to 1,000 technicians per one million).

Furthermore, the Muslim world spends 0.2 per cent of its GDP on research and development, while the Christian world spends around five per cent of its GDP.

Conclusion: The Muslim world lacks the capacity to produce knowledge!

Daily newspapers per 1,000 people and number of book titles per million are two indicators of whether knowledge is being diffused in a society.

In Pakistan , there are 23 daily newspapers per 1,000 Pakistanis while the same ratio in Singapore is 360. In the UK , the number of book

titles per million stands at 2,000 while the same in Egypt is 20.

Conclusion: The Muslim world is failing to diffuse knowledge.

Exports of high technology products as a percentage of total exports are an important indicator of knowledge application. Pakistan 's export of high technology products as a percentage of total exports stands at one per cent. The same for Saudi Arabia is 0.3 per cent; Kuwait , Morocco , and Algeria are all at 0.3 per cent, while Singapore is at 58 per cent.

Conclusion: The Muslim world is failing to apply knowledge.

Why are Muslims powerless?

.....Because we aren't producing knowledge,

.....Because we aren't diffusing knowledge.,

.....Because we aren't applying knowledge.

And, the future belongs to knowledge-based societies.

Interestingly, the combined annual GDP of 57 OIC-countries is under $2 trillion.

America , just by herself, produces goods and services worth $12 trillion;

China $8 trillion,

Japan $3.8 trillion and

Germany $2.4 trillion (purchasing power parity basis).

Oil rich Saudi Arabia , UAE, Kuwait and Qatar collectively produce goods and services (mostly oil) worth $500 billion;

Spain alone produces goods and services worth over $1 trillion,

Catholic Poland $489 billion and

Buddhist Thailand $545 billion.

..... ( Muslim GDP as a percentage of world GDP is fast declining ).

So, why are Muslims so powerless?

Answer: Lack of education.

All we do is blame everyone else for our multiple failures!!!!!

....................@@@ ....................

Islamic Racism behind Ramalaan - රාමසාන් හරහා උතුරා යන මුස්ලිම් ජාතිවාදය


දිනෙන් දින අපට එරෙහිව නැගීගෙන එන මුස්ලිම් ප්‍රහාර වලින් හෙළිවූ 35 වෙනි ප්‍රහාරය මෙන්න.


Attack on inter-religious co-existence - අන්තර් ආගමික සහ ජීවනයට එරෙහි ඉස්ලාමීය මරු පහර.

දුප්පතුන්ට ආහාර පාන දානය ඉතා උසස් පින්කමකි. බෞද්ධ අපිට මෙය අමුතු කාරණයක් නොවේ. වෙසක් පොසොන් මාස වලදී එය මුළු ලොවටම ආදර්ශයෙන් පෙන්වන්නෝ සිංහල බෞද්ධයෝම පමණි.

එහිදී දන්සැල් වල සිංහල බෞද්ධයන්ට පමණයි යනුවෙන් බෝඩ් එල්ලීම හෝ, ආහාර බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නන්ගේ ජාතයක සොයා බැලීම අඩු තරමින් සිහිනයකින්වත් සිතීම සිංහල බෞද්ධ ක්‍රමය නොවේ. එබැවින් සාගතයෙන් පෙළෙන දුප්පත් සිංහල බෞද්ධයන් පමණක් නොව, මුස්ලිම්, දෙමළ ආදී සියළු අවස්ථාවාදීන්ද සිය බඩ කට පුරා සප්පායම් වීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගන්නේ කිසිවෙකුගේ විරෝධයක් හෝ ඇතුව නොවේ.

දැන් අපි එයට මුස්ලිම් ආගමේ ප්‍රති උපකාරය දෙස බලමු. මෙවර මුස්ලිම් රාමසාන් උත්සවය ඉලක්ක කර දැනට මුස්ලිමුන් අතරේ පමණක් යැවෙන පහත ඊ-මේල් එක හොඳින් කියවා බලන්න. එහි කැකෑරෙන ජාතිවාදය ගැන සිතා බලන්න. මෙම ව්‍යාපෘතිය බාර සැදැහැවත් ලෙබ්බේ එසේ මෙසේ කෙනෙක්ද නොවේ, මොහිදීන් බෙග් මෙන්ම "අල්- හාජ්" කෙනෙකි. හොඳම "පින්වන්තයෙකි".

From: Nasafi Ilam <nasafiilam@yahoo.com>
To: MuslimWatch <muslimwatch@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 22, 2011 8:52 PM
Subject: Sahar Meals for Colombo Hospitals
 
Assalaamu Alaykum,
Dear All,
All praise is to Allah - Alhamdulillah. The NIDA FOUNADTION for the consecutive 04th year intends to engage in providing free SAHAR meals during the forthcoming Ramalaan to Muslim patients warded at National(NHSL), Castle and Dental Hospital in Colombo and Muslim Doctors and other Staff memebrs attached to these Hospital.
Cost of a meal packet is estimated at Rs 100/- and we intend to distribute among nearly 100 persons daily basis during Ramalaan.
Total cost will be approximately Rs. 300,000/- for the whole month and those who wish to contribute towards this meritorious and noble project seeking Almighty ALLAH ’s pleasure, please contact the project coordinator Al Haj Mohammed Rikaz on XXXXXXXXXXX.
You could also direct deposit your contributions to our Bank Account.
Account Details:
Bank    XXXXXXXXXX
Branch XXXXXXXXXX
Account Number XXXXXXXXXX
Please fax your deposit slips to XXXXXX or XXXXX, Text (SMS) your deposited amount and name to XXXXXXXX.
Any Voluntary contributions are accepted
Jazakallah Khair
NIDA FOUNDATIONඉහත පණිවිඩය රජයේ රෝහල් වල නේවාසිකව සිටින පීඩිත දුප්පත් ජනතාව සියල්ලන්ගේම ඇස් පනාපිට 04 වෙනි වතාවටත් සිදු වීමට යන මහා "මුස්ලිම් අයට පමණයි" ආහාර දානයක් ගැනයි. මෙහිදී කිසිම ලැජ්ජාවක් නොමැතිව මුස්ලිම් ජාතිකයන් පමණක් සිය දානය පිණිස ඉලක්ක කරන්නේ අන් කිසිවක් පිණිස නොවේ. සිය නින්දිත යටි අරමුණ වන බඩ ගින්නෙන් පෙළෙන අනෙක් ආගමිකයන්ගේ අවදානය ලබා ගැනීම හා ඒ තුළින් සිය ආගමට පීඩිත පංතිය අතර අයුතු ප්‍රචාරයක් ලබා ගැනීමයි. එම රු.100 කෑම පැකට්ටුව ලබා ගැනීම පිණිස යම් දුප්පතෙක් සිය උපතින් හිමි ආගම අත් හැරීමේ අවධානම මෙහි ඇති බරපතලම අනතුරයි. එබැවින්, මොන ආගමික උත්සවයේ නමට මුවාවී කලත්, මෙය කිසි සේත් උසස් ක්‍රියාවක් හෝ ආගමික වශයෙන් අගය කල යුතු ක්‍රියාවක් ලෙස අපි නම් නොදකිමු.

ඉහත දැක්වෙන්නේ අති නින්දිත නිවට හා කපටි මුස්ලිම් අන්තවාදයේම තවත් බියකරු ප්‍රහාරයක් පමණක් බවම අවධාරණය කර සිටිමු. නින්දිත අන් ආගමිකයන් තුච්ඡ ලෙස අපිව ඉලක්ක කලද ශ්‍රේෂ්ඨ සිංහල බෞද්ධ උරුමය යටතේ, අපි නම් දන්සැල් කිසිවක් සිංහල බෞද්ධයන්ටම පමණක් දීමට සිතා ගන්න යැයි අපගේ ජාතියෙන් ඉල්ලා නොසිටිමු. එනමුත් අද දින පවා අනේක ආගමික අන්තවාදීන්ට මුල් පුටු දෙමින් බලෙන් පවත්වාගෙන යන  දී. මූ. අගමැතිගේ අන්තර් ආගමික සහජීවන පඩංගුව මේ වෙනුවෙන් කියන්නේ කුමක්දැයි අපි අසා සිටින්නෙමු.
මේ ව්‍යසන සියල්ල මැද, අපට ඉතිරිව ඇති එකම ආරක්ෂාව නම් සැඟවුනු මුස්ලිම් අලුගෝසුකම් සියලු හෙළයන්ට වහ වහා අවබෝධ කර දීමයි. ඔබටත් ජාතිය ගැන හැඟීමක් ඇති නම්, පහත ලිපිත් බලන්න.  

Protest in Australia - නින්දිත දෙමළ ඩයස්පෝරාවට එරෙහි සාමූහික විරෝධයSinhala Notice

“Once they were treated as the guardians of our Motherland...
They sacrificed their today for our tomorrow...
They are now being criticised as the barbarians...
Let us all stand as one to save our hero’s dignity...”

It’s time to end this ever INCREASING false LTTE propaganda and FAKE VIDEOS.

It is time for ALL of us to stand TOGETHER putting a side our differences for the betterment of our MOTHERLAND

“ABC open your eyes – STOP Promoting Terrorism”


THIS IS YOUR MOMENT TO ACT.

 Date: 30th July 2011 (Saturday).
 Time: From 10am to 1.00pm.
 Venue: Federation Square.
Contact:
· Kalinga – 0423 936 711
· Osanda – 0468 904 297
· Malaka – 0403 040 659
**More Info (Agenda, Goals)
Facebook Event - http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=221027907932316

Support us by forwarding this to all your friends.

Our Site is Targeted - මුස්ලිම් මනුෂ්‍ය ප්‍රේතිය, අපගේ අඩවියට ඉව අල්ලයි

දිනෙන් දින අපට එරෙහිව නැගීගෙන එන මුස්ලිම් ප්‍රහාර වලින් හෙළිවූ 34 වෙනි ප්‍රහාරය මෙන්න.

Attack on this Web Site - ජාතික මෙහෙවරේ නියුතු සත්‍යවාදී අපගේ අඩවියට එරෙහි මුස්ලිම් ප්‍රහාරයේ පිඹුරුපත.

Apa Adaviyata Erehi Muslim Prahaaraya

Milking the Nation for LTTE: ළමා පිළිකා හරහා ගඟට ඉනි කැප්පවීම.

Read this Sinhala message Full Screen in PDF format, or Download to Distribute - මෙම ලිපිය PDF  ලෙස FULL SCREEN කියවන්න, බෙදා හැරීම සඳහා, PDF ලෙස ලබාගන්න


යාපනයේ ඉදි කිරීමට නියමිත ළමා පිළිකා රෝහලට ඔබ අත නොදිය යුත්තේ ඇයි?

සුව කිරීමට අපහසු රෝගයක් යනු අප සමාජයේ අනුකම්පාව දිනා ගැනීමට ඇති ඉහලම හේතුවයි. පිරිසිඳු බෞද්ධ රටවල් අතලොස්සක් හැරුනු විට යාචකයන් හෝ වෙනත් කිසිම හේතුවකට තම සම්පත් දන් දෙන්නෝ ලොව කොහේවත් නැතැයි කීමට තරම් දුර්ලභය. පිට රැටියන් මේ දහම් දිවයිනේ වෙසක් පොසොන් මාස වලදී මහා පරිමානයෙන් පැවැත්වෙන දන්සැල් ගැන ඇසූ පමණින් විස්මිත වන්නේ එය ඔවුනට අදහා ගැනීමටවත් නොහැකි කාරණාවක් බැවිනි.

තමා මහන්සියෙන් උපයන දෙය දන් දීමට සිත් වීම ප්‍රාතිහාර්‍යක් බව මෙයින් තේරුම් ගත යුතුය. සංසාරයේ අපි අනේක වාරයක් පුරුදු වී ඇත්තෙ දීමට නොව අන් සතු දෙය පවා අත් පත් කරගැනීමටයි. ලොවේ බහුතරයක් ජනතාවගේ ඉහත කියන ලද  මානසිකත්වය එයට  හොඳම ශාක්ෂියයි. ලොවේ  අන් ජාතීන්ගේත්, පිරිසිඳු බෞද්ධයාගේත් මෙම මානසිකත්ව අතර වෙනස කුමක්දැයි ඔබ මොහොතකටවත් සිතා බැලුවාද?

සිංහල බෞද්ධ මනසේ එම ප්‍රාතිහාර්‍ය පෑවේ අන් කිසිවක් නොවේ. අපගේ හෙළ මුතුන් මිත්තන් විසින් ලේ හලමින් කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව සිය පණ අත් හරිමින් මේ දක්වා රැකගත්  හා තව වසර 2455 ක් ඉදිරියටත්  රැක ගැනීමට නියමිත නිර්මල බුදු සමය පමණි. අර්ථික වශයෙන් දියුනු රටක් නොවූවද අපේ සිංහල බෞද්ධයෝ අන් සියළු රටවල ජනතාව පරදවන්නේ මේ උසස් ගුණයෙන් පමණක් නොවේ. 

කාරණා පිළිබඳ ගැඹුරු දැනුමක් නැති අයට අරුත් සුන් සේ පෙනිය හැකි "මුලු ලොව මේ රටට යටයි" කියා ගී පදවැල් නිපැයුනේ ඒ අර්ථයෙනි.
හෙළයා හෙවත් සිංහල බෞද්ධයා රැක ගැනීමට මෙරට සුළු ජාතිකයන් පමණක් නොව සියළු පිට රැටියන්ද සිතට ගත යුත්තේ මෙවන් පසුබිමක් තුලය. නමුත් සැබැවින්ම සිදු වන්නේ කුමක්ද?

1. අපි කොතරම් හිතවත් කම් පෑවත්, හැඩි දෙමළුන් විසින් සිය නින්දිත ජාතිවාදයම කිසි ලැජ්ජාවක් නොමැතිව අන්තවාදී දෙමළ පක්ෂ හරහා එළියට දමයි, දෙමළ ස්වරාජ්‍ය පක්ෂය, දෙමළ සංධානය උදාහරණ කීපයක් පමණි.

2. විදෙස්ගත දෙමළ ඩයස්පෝරාව අපට එරෙහිව සිය මුදල් ඕනෑම ප්‍රමාණ වලින් විසි කිරීමට නොපැකිලේ,  චැනල් 4 සිද්ධිය ආසන්නම උදාහරණයයි

3. හැඩි දෙමළුන් විසින් අදටත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව, විදෙස් ආක්‍රමණකාරී බලවේග දඩ බල්ලන් සේ අප දෙසට උසි ගන්වමින් සිටී. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය ආදිය අපිට එරෙහි වන්නේ මේ නිසාය

4. යාපනයේ ඉඩම් ගැනීම තබා, එහි සංචාරකයෙන් සේ පිවිසෙන හෙළයාටත් රවන, රණ විරුවන් නොමැති නම් අපව එතනම් කම්බස් කර දමන, හැඩි දෙමළුන් සිතු මතයේ කොළඹ හෝ තමාට රිසි ඕනෑම පළාතක ඉඩම් මිළයටම ගනිමින්, නිවාස සංකීර්ණ ගොඩ නගමින් අදටත් ව්‍යාප්තවාදයේම යුහුසුළු වේ. යාපනයේ තේසවලාමේ නීතිය අදටත් ක්‍රියාත්මකයි.

5. මෙරටේත් පිටරටත් සියලු දෙමළ ජාතිවාදී බලවේග, උතුරු නැගෙනහිර කරා යොමුවන යුරෝපා විදෙස් ආධාර වලින්, හැඩි දෙමළුන්ටම පමණක් ගෙවල් සාදා ගැනීමට සමත් වෙන අතර එයින් තඹ සතයක් එහිම අසරණ වූ සිංහල බෞද්ධයන්ට නිවාස තනා දීමට යොමුවීමෙන් වැලැක්වීමටත් ක්‍රියා කර හමාරය.

6. උතුරු නැගෙනහිර සිංහල බෞද්ධ අනාථයො අඩු තරමින් සුදුසු නිවාස වත් නොමැතිව සියළු දෙනා විසින් නොසලකා හරිමින් සිටී

දැන් රඟ දැක්වීමට පටන් ගෙන ඇත්තේ ළමා පිළිකාවක් ඉදිරියට දමමින් කරන ප්‍රෝඩාකාරීන්ගේ ජවනිකාවකි.  Colours of Courage Trust නමින් පදනමක් අටවා ගත් මේ නින්දිත, ප්‍රභාකරන් අදහන, දෙමළ බහුතර,  ප්‍රෝඩාකාරීන්, රටේ මෙයට සුදුසු, සියළු ජාතීන්ට විවෘත සියළු පළාත් අත් හැර. එක් ජාතියකට පමණක් නීති දමාගෙන වෙන්කරගෙන සිටින යාපනයම මේ සඳහා තෝරා ගැනීමේ රහස එම කල්ලියේ අන්තර්ගතය බැලූ විට මොනවට පැහැදිළි වේ.

Colours of Courage: Board of Trustees

Dian Gomes 

Gomes speaks of the single-minded determination, aggression and ruthlessness of Tiger terrorist leader Velupillai Prabhakaran and said the company needs to emulate such attitudes in order to be successful in the international apparel business.

"You have to be like Velupillai Prabhakaran - have the same mentality - be one team. We'll do it like that." http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=169206

මෙම Dian Gomes නින්දිතයාව අපගේ කැණහිළන් අතරටද එක් කරන ලද්දේ ඌට සුදුසු නියම තැන එතැන පමණක් බැවිනි. බලන්න #2

Hans Wijayasuriya  - පූජකයන්ට විවාහ වීමට අවසර ඇති, ඇන්ග්ලිකන් ක්‍රිස්තියානි කල්ලියේ සාමාජිකයෙකි. ඩයලොග් සමාගමේ ද සේවය කරන ලදි. U.N.P "නායක" රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ ආගමද මෙයමය.  බලන්න කල්ලියේ ගැළපීම.

R. Theagarajah   
Nathan Sivagananathan  
R. Senathi Rajah  
Mahela Jayawardena - සිය ගොන් කම පෙන්වමින් සිටී
Ranjan Seevaratnam


ජූලි 1 සිට 27 දක්වා යාපනයට හිඟමන් පා ගමනක් යොදාගෙන ඇත්තේ අනාගත ප්‍රභාකරන්ලා සිංහල බෞද්ධ මුදලින් සුවපත් කර රටට දායාද කිරීමටයි. එතුලින් මේ ගෞතම බුදුන්ගේ දේශයේ සිංහල බෞද්ධ අනන්‍යතාවය විනාශ කිරීමටයි.  MAS intimates යනු Dian Gomes ගේ අති දැවැන්ත ව්‍යාපාරයකි. එය මූලික වී, තවත් අනේක නපුංසක ව්‍යාපාර හවුල් කරගනිමින් මෙම මන්ද බුද්ධිකයන් විසින් මේ වනවිට, හුදෙක් ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් විසිකර ඇති මුදල පිළිකා රෝහල් කීපයක් ඉදි කිරීමට වුවද ප්‍රමාණවත් වනු ඇත. එසේ ඉදිකිරීම ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් නොවේ. සිංහල බෞද්ධයා හූරා කන තෙක් තම සිතැඟි ඉටු නොවන බැවිනි.

මිලියන ගණනක් විය හැකි ඒ  මුදල යොදාගෙන ඇත්තේ කිසිම වටිනාකමක් නැති ක්‍රීඩකයන් මිළට ගැනීමට, ඇති දැවැන්ත දැන්වීම් මුද්‍රණයට, අඩියෙන් අඩිය ඒවා පිහිටුවීමට, වෙබ් අඩවි පිහිටුවීමට යනාදී වශයෙනි. අපායට ගැසූ කැළැන්ඩර් පෙලක් මෙන් මේ කටවුට් වල, යුද්ධයෙන් අවතැන් වූ සිංහලයන් ගැන නැති කැක්කුමක් හැඩි දෙමළ පැටවුන් කෙරේ පාමින් පෙනී සිටින්නේ කවුරුත් නොව, ස්ත්‍රී දූෂන චෝදනා ජාත්‍යන්තරව ලබා එම රටවල් වලට වීසා පවා අහිමි, පිරිමියෙක් වුවද වෙසඟනක් සේ කන් පසාරු ආදිය පැළඳි දිල්ෂාන් ක්‍රීඩකයා හා තවත් බංකොලොත් නරි හා නරි දේනුවන් රැලකි. 


අප හෙළයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙපමණකි, ඔබගේ මුදල් කිසි විටෙකත් වංචාකාරීව හෙළ ජාතියේ කිරි දෙවීමේ යෙදී සිටින බොරු සෝබන LTTE කාරයන්ට දී ඔබගේ මුණුපුරන්, හෙළ ජාතියෙ, ආගමේ අනාගතය එම සුවපත් වූ හැඩි දෙමළුන් අතින් සංහාරය වීමට උදව් නොකරන්න. ඔබට දාන පාරමිතාව පිරීමට අවැසි නම් සෑම විටම එයට සුදුසුකම් සහිත සිංහල බෞද්ධ අසරණයන්ම පමණක් තෝරා ගන්න. හෙළයාට තහනම් බිමක් වූ යාපනයේ ඉදිකරන ළමා පිළිකා රෝහල් වලට මුදල් දී ගඟට ඉනි නොකපන්න, උතුරේ අවතැන් වූ අපේම ජාතිය වෙනුවෙන් මුදල් ආධාර ඔබට මෙතැනින් ලබා දිය හැක. ඒ ගැන බැරෑරුම්ව සිතා බලන්න.