About the Word Hela - නිවැරදි වචනය "හෙල" ද "හෙළ" ද?


About the Word Hela - Chandre Dharmawaradana


මෙම දැනුවත් කිරීම ගැන එම විද්වතාට මුරගල අපගේ උපහාරය.

12 comments:

 1. නිවැරැදි වදන ෙහළ යන්න ය. සකු ෙපළ බස්වලින් ෙහළ ෙය් හරි වැරැදි ෙසායන්න යාම ෙමා්ඩ වැඩකි. ෙහළ බස අෙප් මුතුන්මිත්තන් ෙග් නිමැවුමක් විනා සකු ෙපළ අැදුරන් ෙග් නිමැවුමක් ෙනා ෙව්. අප ෙග් පාලක ෙයා් ද ෙනා රටුන් ෙග් උව ෙදස් අනුව වැඩකරමින් ෙහළය නසති. ඊනියා උගත්තු ද පර ෙදස්වලට ම අාවඩා මහජනයා ෙග් ෙමාළ ෙසා්දති. අවසාන ෙය් දී නැෙසන්ෙන් ෙහළය ම ය. ෙමය යහපත් සිතින් කළ පිරිෙයසුමක් කියා මම දනිමි. එෙහත් ෙමයින් සිදු ව අැත්ෙත් අැත්ත යටවී ෙබාරුව මතුවීම පම ෙණකි.

  ReplyDelete
 2. අපට උත්තර සපයන මෙම ලිපිකරු මහතාට අපේ මූලික පැණය නැවත අව්ධානය කරමු. ඔහු හෙලබස්/හෙළබස යන වචනය ලියන්නේ කෙසේදැයි ඔහුගේ ලිපියෙහි පැහැදිලිව දක්වා නැත.

  අපේ මුතුන් මිත්තෝ ලිව්වේ කෙසෙදැයි හොයමු?
  මමත් තැත් ක්ලේ එයම් සෙවීම තමයි.
  මූලාස්‍ර වලින් උදාහරණ දැක්වීම මෙහිදී ඉතාම වැදගත්ය.

  එය සංදහා පැරණි පොත් පත් සහ සිලා ලිපි බැලිය යුතුය. පැරණිම සිංහල ලියා ඇත්තේ මාගධි -පරාකෘත වලින් බව සැලකිය හැකිය.නමුත් යමෙකුගේ තත්වය විමසීමෙදී ඔහුගේ බිලිංදු කාලය පමණක් බැලීම නුසුදුසුය. ඔහුගෙ ඉතාම උසස් අවස්තාවන් බැලිය යුතුමය. එසේම, බසක ඉතාම දියුණු කාලයන් දෙස බැලිය යුතුය.

  නුමුත් ජීවමාන් බාසාවක "නිවැරදි" විවහාරය සොයාගන්නේ එය දැනට යහමෙන් ඇසුරට ගන්නා අය අතරෙන් වැඩිදෙනා පාවිච්චිකරන අයුර විමසා බැලීමෙනි. මුතුන්මිත්තන් ලියූ ආකාරය එක්ක අපේ නූතන විවහාරයද ලස්සනට සංයෝගී කල යුතුය

  -Prof. Chandre Dharmawaradana

  reply to

  place.names@yahoo.com

  ReplyDelete
 3. ඉතා කනගාටුදායකයි. හෙළ ද හෙල ද කියලවත් හරියට දන්නෙ නැත්තෙ අපේ මහා ආචාර්ය වරුමයි.
  මහා වංශෙත් එක්ක ඇමිණිලා හිටියහමත් ඔහොම වෙනවා.‍‍
  හරියට දැනගන්න ඕනම නම් කතා කරන්න. ව්වෘතයි.
  071-6550807(ශ්‍රී ලංකා )
  මම ධම්මික මුණසිංහ.

  ReplyDelete
 4. සාධක හෝ මූලාස්‍ර නොදක්වා, නිකම් මත ප්‍රකාශ කරමින්, එල්ටීටීඊ කාර්යන් මෙන් මහාවංශයට ද පහර දෙමින්, වෙන ඉන් පිට සාධකයන් ද නොදෙමින්, කෙසේ මේ ගැන සාකච්ඡා කරමුද?

  මහාවංශයට ප්‍රථම්යෙන් ලංකාව යන නම මෙමෙ දිවයිනට යෙදූ බවද, එහි ප්‍රානාර්ථක හෙලංන්කා යන නමෙන් හෙල යන වදන බිංදී ආ බවද සමහර උගතුන් කලපනා කරන බවද අපි දැක්වීමු.

  දිවයිනට දී ඇති පරණම නාමය වශයෙන් ලංකා යන නම අපි දන්න සටහන් වල දැක්වී ඇත. ඊට වඩා පරණ නමක් දක්වා ඇත්නම් ඒ සටහන් වී තිබෙන්නේ කොහිද? කාල විනිශ්ච්ය කෙසේ ලබා ගත්තේද?

  අපි තැත් කලේ මේ ගැන ඇති නොයෙක් මත එක් කොට දැක් වීම්ය.

  -Prof. Chandre Dharmawaradana

  reply to

  place.names@yahoo.com

  ReplyDelete
 5. අපට පැහැදිළි ව අැති පරිදි නම් දැනට ෙහළ බස ගැන නිවැරැදි වැටහීමක් සහ ෙනාවක් අැල්මක් අැති ව කටයුතු කර අැත්ෙත් ෙහළ හවුල පමණකි. එෙහත් අප ෙග් ෙබාෙහා් සරසවි අැදුරනට පින්සිදුවන්නට සැබෑ ෙහළ බස යටපත් ව හඩු බස හිස එසැවී ය. එ් බව අප ෙග් සිප්යුරු (පාරිභාෂික? ෙතක්නික?) වදන්වලින් ම ෙප ෙන්. වැඩි ෙදනා වහරන බස පිළිගත යුතු බව ෙක ෙනක් කියති. එෙස් නම් වැඩි ෙදනා ෙබාන බැවින් මත්පැන් ද ෙහාද යැ යි පිළිගත යුතු ය. එ් නිසා අප කළ යුත්ෙත් නිවැරැදි ෙහළ බස පාදා එ් නිසා ම තම දිවිෙයන් ද වන්දි ෙගවූ කුමරතුගු මුනුදස් පඩිතුමා අනුව ෙගාස් බස ද රැස ද ෙදස ද සස ද රැකගැනුමයි. ෙනා එ ෙස් ව ෙජ්.බී. දිසානායක මහැදුරුතුමා අාදීන් අනුව ෙගාස් බස මරා රැස මරා ෙදස මරා සස මරා ෙයෙහන් වැජඹීම ෙනාෙව්.

  ReplyDelete
 6. ඔබතුමා ෙග් උත්සාහය අපි මුළු හදින් ම අගයකරමු. මා වහරන්ෙන් කුමන වදන දැ යි ඔබතුමා විමසා අැත. එය මා ෙග් පැවැසුෙමහි පැහැදිළි ව අැත. එනම් මුදුන් තලු ළ අකුර සහිත ෙහළ යන්න යි. ඔබතුමා ෙහළ බස අපවැනි දුහුනන් හදාරා අැති පමණටවත් හදාරා නැතිබව ඔබතුමා ෙග් අක්ෂර වින්‍යාශ ෙයන් ම ෙප ෙන්. ඔබතුමා ෙවනත් ඉසවුවකින් මහා දැනුමැත්තකු බව ෙප ෙන්. එෙහත් එ් නිසා ම ෙහළ බස ගැන දැනුම ඉෙබ් පහළවන බව ෙනාසිතනු මැනවි. අෙප් ෙබාෙහා් උගතුන් වරද්දාගත් තැන එතැන ය.ෙම් ෙහළදිව වාග් විද්‍යාව කියන ෙදය අප බ ෙස් යහපතට ෙනා ව අයහපතට ම ෙහ්තුවී අැත. දැන් ෙහළ හවුල ද නිහඩ ය. එහි සිටින වයසක උගතුන් ෙම ෙලාවින් සමුගත් දිනට ෙහළ බස ගැන නැවැත කතාකරන්නට නිවැරැදි ව දන්නා අෙයකු ෙසායාගැනීමටවත් ෙනාහැකිවනු අැත. (මාෙග් පිරිගිණිෙය් ෙදාසක් ෙහ්තුෙවන් අකුරැ නිවැරැදි ව ෙනාෙලිය ෙව්. එ් ගැන කමාකරන්න.)

  මාත ෙල් කැලුම්

  ReplyDelete
 7. යම් කිසි දෙයක් විසදීමට අවශ්ය වූ විට, එය ගැන නිහතමානීව, සාදක විමසා, අනෙක් උගතුන්ගේ මතද විමසා තමාගේ තීරනයකට පැමිනීම විද්යාත්මක ක්‍රමයයි. අපේ මුල් ලියුම ලිව්වේ අනෙක් උගතුන්ගේ මත විමසීමට මිස භේද වන්නට නොවේ.
  1.පලමු වෙනුව: (a)එකල, මහනුවර-සිට-දඹ්දෙනි යුගයන්හි කෙසේ හෙල HELA යන වචනිය ලියා තිබේද?,
  (b)සීගිරි බිත්තියේ කුරුටු කවි වල කෙසේ ලියා ඇත්ද?
  (c)ඉන් පෙර පොත් වල කෙසේ ලියා ඇත්ද?
  (d)ඊටත් පෙර සෙල් ලිපිවල කෙසේ ලියා ඇත්ද?
  (e)වියරන නීති සහ නිෂ්පන්න හේතු අනුව කුමන ලයන්න උචිතද? යන ප්‍රස්න මෙහිදී සැලකියයුතුය.

  උත්තර සපයා ලියා ඇති මේ මහත්වරු මෙම කාරන ගැන සලකා නැතැයි සිතමු.

  2. දෙවෙනුව, එම තීරනය ක්‍රියාත්මක කල හැකිදැයි බැලීමට එය අත්හදා බැලිය යුතුය. න-ණ, ල-ළ භේදය නොසලකා, නූතන සකු බසෙන් යෙදෙන අයුරින් එක ලයන්නක් සහ එක නයන්නක් පාවිච්චි කොට, එය අරුත පැහැදිලි වන ලෙසින් පාවිච්චි කල හැකිදැයි විමසිය යුතුය.

  3. මෙවැනි මත භේද වලදී පිල් බෙදාගෙන, කල්ලි කොටාගෙන, අපි හෙල හමුවේ අය වෙමු, අනෙකා දිසානායක කල්ලියේ අයෙක් වෙයි, තව්ත අයෙක් පරනවිතාන කල්ලියේ වේ, යනාදී කල්ලි කේන්ද්‍රික අන්ද භක්ති මගීන් පැන විසඳිය නොහැක. එහෙයින් මෙම ප්‍රස්නය ගැන තව දුරටත් මම පිලිතුරු දීමට ඉදිරි නොවෙන බවද මෙමෙ ලිපිකාර මහතුන්ට ගව්‍රවයෙන් දන්වමි.

  අන්තිමට, මෙම ලිපිය මම ලියා තිබෙන්නේ සකු බසේ ක්‍රමය අනුව, එකම ලයන්නක් සහ එකම නයන්නක් පාවිච්චි කරමිනි. දනට සිංහලයෝ වචන උච්චාරනය කරන් විට, දිව මුදුනට හෝ දන්ත්යට තියන්නේ නැත. ඇත්තෙන්ම, ඔවුන් දිව තියන්නෙ මුදුනටත්, දත් වලටත් අතර ඇති මධ්ය ස්තානයකටය. එහෙයින්, බාසාවේ විකාශනය ගැන සලකා, සියබස්ලකර කත්‍රූ කී දෙයද සලකා අපි ක්‍රියා කරමු.

  -Prof. Chandre Dharmawaradana

  reply to

  place.names@yahoo.com

  ReplyDelete
 8. ෙහළ බ ෙස් පැෙනන මුදුන් තලු ළ යන්න සහ ණ යන්න ඉවත් කර බස වහරන්නට උප ෙදස් ෙදන අය කිසි ම විෙටකත් ඉංගිරිසියට එෙස් ෙනා කරති. බැරි බැරි ගාෙත් වදන්ෙකාසු ෙපරළමින් ෙහා් වදන් නිවැරැදි ව ලියති. අප ෙග් මහැදුරුතුමා ෙග් ඉංගිරිසි ලිපිය ද ෙබාෙහා් ම අලංකාරයට නිවැරැදි ඉංගිරිසිෙයන් ම අැත. ඉංගිරිසිෙය් අැති වදන් ෙබාෙහාමයක් ම එහි අනැවැසි ශබ්ද කිරීමට අැවැසි ෙනාවන අනැවැසි අකුරැවලින් පිරී අැත. එහි වදනක අකුරු මතක තබාගැනීෙමන් මිස ඉසිරැෙවන අයුරින් ලිවිය ෙනා හැකි ය.එෙහත් අැවැසි නම් එෙස් ලිවිය හැකි ය. ෙත්රුම්ගැනීමට ද බාධාවක් නැත. එෙහත් සියයට අනූනවයක් ෙදනා ම එෙස් ෙනා කරති. පිළිගත් සම්මත ඉංගිරිසිෙයන් ම ලියති.එෙස් ලියන ගමන් අප ෙග් බ ෙස් අැති ණ ළ පමණක් මකා දමන්නට තැත්කරති.

  I is a boy
  He is a boy
  They is boys
  kriket mach, wota kalar paintin,

  කියා ලියුව ද කියවන ෙකනාට එහි අැතුළත් කරුණ ගැන වැට ෙහ්. එෙහත් එෙස් ෙනාලියන්ෙන් අැයි? ෙහ්තුව කවුරුත් දනිති.

  ඉතින් අප පවසන්ෙන් තමන් ෙනාදන්නා නිසා දන්නා අය එ් ෙදය භාවිත කිරීෙමන් වැළැක්වීම යහපත් ලකුණක් ෙනාෙව්. අප කළ යුතුවන්ෙන් තුමරතුගුවන් කී පරිදි බස දියුණුට පත්කිරීමයි.එෙහත් දැනටත් එ් සදහා පමා වැඩි ය.ෙහළ හවුල ද මිය යාමට ෙහා් සිහිසුන් ව අැද වැටීමට ඉතා අාසන්න ය. අද අප ෙග් බස හැඩගැෙහන්ෙන් මධ්‍ය ෙව්දීන් යැයි කියාගනිමින් ෙපනී සිටින නූගතුනට අැවැසි අාකාරයට සහ ඔවුන් ෙග් සුරතලුන් බවට පත් ව අැති අැදුරැ මහැදුරුවරුනට කැමැති විධිාහට ය

  අප කළ යුත්ෙත් බස පිළිබද සම්මතයක් අැතිකිරීම ෙහළ හවුලට පවරා එයට හැකි අයුරින් උදවු කිරීම ය. අතපසුවීම් සිදු ව අැෙතාත් එ් ෙපන්වා දීමයි. එ් අතර තමන් දන්නා විෂයයන් භාවිත කර එ් මගින් රටට වැඩක් කිරීම ය. ෙනා එෙස් ව හැම ෙදයට ම අැගිලි ගසා වැෙඩ් වණ කිරීම ෙනා ෙව්.

  ReplyDelete
 9. අපි සිංහලයෙන් පමනක් නොව ඉංග්‍රීසියෙන්ද ලියන්නේ වැඩි දෙනා අතර පිලි ගැනී අති ක්‍රමටයයි. නයන්න, ණයන්න, ලයන්න, ළයන්න ගැනද අපේ ලිපියෙන් අපි කලේ ලේඛකයන්ගේ මත විමසීම පමණය. එසේම එහිදි අපගේ මතය මුල් කාලයේ සිට මේ දක්වා වෙනස් වූ සැටිද කෙටියෙන් දැක්වීමට තැත් කලෙමු.

  vaharanu seren sapayaa

  සිංහල භාෂාව සිංහලයාට මිස කිසියම් ශාස්ත්‍රීය කල්ලියකට අයත් නොවේ. සිංහල භාෂාව ද දිනෙන් දිනටම වෙනස් වෙමින් කාලයට උචිත ලෙස හැඩ ගනියි. එවිට, "හෙළ හවුල" තම මතයන් බහුතර ජන්තාවක් අතර ප්‍රච්ලිත කිරීමට සමත් උවහොත්, අපිදු එය පාවිච්චි කරමු.

  දැනට මාධ්යවේදීන් යයි කියාගන්නා සමහරු අපි දන්නා විධියට භාෂාව පාවිච්චි නොකරන බව සැබෑයි. නුමුත් ඔවුන්ද භාෂාවේ විකාශනයට බල පාන කොටසකි. එම සියල්ල නිරීක්ෂ්ණය කොට ශබ්ද කෝෂ කතුවරු නූතන භාෂාවේ තත්ව්ය පොත් ගත කරනු ඇත. අපිදු එසේම වහරමු


  -Prof. Chandre Dharmawaradana

  reply to

  place.names@yahoo.com

  ReplyDelete
 10. කිසියම් බසක් කාලයට උචිත පරිදි හැඩ ගැෙසන බව ඔබ පවසති. එෙහත් අප මතය වන්ෙන් එය කාලයට උචිත පරිදි හැඩ ගසා ගත යුතු බව යි. ඉෙබ් සිදුවන විට සිදුවන වැරැදි ෙබාෙහා්මයක් සිදුෙව්. එ් නිසා බස රැස ෙදස පිළිබද සැබෑ අැල්මක් සහ පැහැදිළි දැක්මක් අැති බුද්ධිමත් ප්‍රඥාවන්ත බස් ෙවසරදුන් විසින් නිවැරැදි මග ෙපන්වා දිය යුතු ය. අප නැවැතත් මතක් කරනුෙය් බහුතර මතය සැම විට ම සැම තැන දී ම නිවැරැදි ෙනා වන බව යි. ෙහළ හවුල තම මතය රට තුළ තහවුරු කෙෙළ් අදට අඩ සියවසකට කලිනි. එෙහත් රටේ සිටි බක පණ්ඩිතයින් සරසවිවලට රිංගාෙගන රටේ ෙපාදු අධ්‍යාපනය හරහා එය අකා මකා දැමූ අයුරු ඔබ ද දන්නවා අැතැයි අපි විශ්වාස කරමු. රටේ ජනතාවට අකැමැත්ෙතන් හරි බලය සහිත උගතුන් කියන ෙදය පිළිෙගන එ් අනුව කටයුතු කරන්නට සිදුෙව්. රටේ බලය අැති උගතුන් සිටිනුෙය් සරසවිවල ය.එ් අය විසින් කරන ලබන කියන ලබන ෙද් පාසල් අධ්‍යාපනය හරහා රටේ අන් අය ෙවත පිළිගැන්ෙව්.එවිට එය ෙපාදු සම්මතය ෙලස පිළිගැෙන්. අෙනක් විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් ෙකසේ ෙවතත් බස සම්බන්ධයෙන් අෙප් සරසවිවල තත්ත්වය ඔබ ෙහාදින් දන්නා බව අපි දනිමු. ඉත්න් එෙහවු තත්ත්වයක් යටතේ නිවැරැදි බස සමාජගතවෙයි ද? ඔබ ම සිතා බලනු මැනැවි.

  අැදුමක් අැන්දත් ලස්සනට පිළිෙවලට වැදගත් ෙලසට කරන්නට උත්සාහ අපි කරමු. අැදුෙම් අරමුණ විළි වසාගැනීම පමණක් කියා අපි ෙකාළ අතු අැදීම ෙනාකරමු.

  කෑමක් කෑවත් එය ලස්සනට පිළිෙවළට පිරිසුදුව ගුණසපිරි ව කරන්නට අපි උත්සාහ කරමු. අාහාරයේ අරමුණ කුසගිනි නිවීම පමණක් කියා අපි වනචාරි ෙලස ෙනාබුදිමු.

  එ් සිංහළයා ෙග් පිළිෙවත යි. එය ඔබ ද අනුගමනය කරන බව අපි ෙහාදාකාර ව දනිමු.

  ඉතින් අැයි අප ෙග් බස විතරක් ෙතදවත් ව ඔදවත් ව නිවැරැදි ව වහරන්නට උත්සාහ ෙනාකරන්ෙන්.

  ෙබාෙහා් ෙදනා කරන බැවින් මත්පැන් බීම සත්ත්ව ඝාතන අාදිය අප ද කරන්නට ගියහොත් අවසානයේ දී කුමකින් කුමක් සිදුවනු අැත් ද? ෙලා්කයා විසින් පිළිගත් පලියට එ්වා අනුමත කළ හැකි ද? ෙනාහැක්ෙක්මැයි. රටේ බහුතරය භාවිත කරන එක භාවිත කරන්නට ඔබ වැනි මහැදුරන් ද බලා සිටී නම් අප වැනි සාමාන්‍ය ජනයා ෙමානවා කරන්න ද? අප බලා සිටිනුෙය් අැදුරු මහැදුරුවරු නිවැරැදි ෙද් ෙතා්රා ෙබ්රා බසට රැසට ෙදසට ෙසතක්වන අයුරින් එ්වා සමාජගත කරති යි කියා ය. එෙහත් එෙස් සිතූ අප අන්ත ෙමා්ඩයින් බව දැන් දැන් වැටහෙයි.

  ෙද්ශයක දියුණුව රදා පවතිනුෙය් එහි සිටින ජාතියේ දියුණුව මත ය. ජාතියක දියුණුව පවතිනුෙය් ඔවුන් වහරන බසේ දියුණුව මත ය. එය ෙලා්කයේ ෙකායි රටටත් ෙපාදු න්‍යායකි.

  එ් අනුව පහත නිගමනයට අකැමැත්ෙතන් වුව ද එලැඹීමට සිදුෙව්.

  සිංහළ බස ෙම් රටේ පහළ විය. එය දියුණුවට පත්විය. එ් සමග ජාතිය ද රට ද දියුණු ව්ය. එය වසර දහස් ගණනක් පැවැතිණි. සෑම ෙදයක ම අාරම්භයක් පැවැත්මක් සහ අවසානයක් අැත. අෙප් බසට ද එෙස් ම ය. එහි අවසානය ඉතාමත් ළග ය. එ් සමග සිංහළයා ද ඔවුන් ෙග් රටද නැතිවනු අැත. එනම් එය ෙනාරටුන් විසින් අෙප් ම අය ෙයාදා වනසනු අැත. ෙහළ හැදියාෙව් මහා යුගයක් විබිසන ෙයාදාගෙන අවසන් කර දැමිණි. එය ඉදිරියටත් සිදුවනු අැති. එය වළක්වා නිවැරැදි ෙද් ෙපන්වා විනාශය වළක්වන්නට ඉදිරිපත්වන්නන් පිස්සන් ෙලස ද පිරිනාමය ෙනාවුවන් ෙලස ද හදුන්වා තවත් උපක්‍රම ෙයාදා නිහඩ කැරවෙනු අැති.

  දැන් අප ඉදිරිෙය් සිදුවන්ෙන් එය ෙනාෙව් ද?

  ReplyDelete
 11. හෙළ බස පිළිබඳ තමාගේ අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ජාතිය දැනුවත් කිරීමට හෙළ හවුලේ වියතුන් සිටී නම් ඉදිරිපත් වන ලෙස අපි ආරාධනා කරමු. ඔබගේ ලිපි පළ කිරීම සඳහා muragala-owner@yahoogroups.com වෙත යොමු කරන්න.

  ReplyDelete
 12. ෙහළ හවුෙල් උගත්තු ෙබාෙහාමයක් ම වයසට ෙගාස් ව ෙහා් අසනීප ව ෙහා් අැත්ෙතා් ය. නව පරපුරක් අැත් දැ යි ෙනාදනිමු. පැරැණි වියතුන් ළගට ෙගාස් කරුණු කාරණා අසා දැනගන්නවා විනා අන්තර්ජාලය හරහා ඔවුන් සම්බන්ධ කරගන්නට තව ම හැකියාවක් නැත. ෙකාටින් ම ෙහළ හවුලට ෙවන ම ෙවළු අඩවියක් ද නැති. අරීෙසන් අහුබුදු පඩිතුමා ෙග් නමින් පමණක් එක් අඩවියක අැත. එය ද අන් ෙකනකු විසින් පවත්වාෙගන යන්නකි.ඉඩපාසුවක් අැති යම් ෙකනෙක් ෙහළ හවුෙල් වියතුන් හමුවී උවදෙස් ගෙන එතුමන්ලා ගේ අදහස් ෙමම අඩවිෙය් ෙහා් ෙවන ම අඩවියක ෙහා් පළ කරන්ෙන් නම් එය මහා ම මහා ෙස්වයකි. අපි ෙකාළඹින් ඉතා දුර බැහැර සිටින ෙහයින් එය කරනට අෙපාෙහාසතුම්හ. අපි ද ෙහළ හවුෙල් වියතුන් පින්තූරවලින් විනා හැබැහින් දැක නැත්තෙමු.එෙහත් ඔවුන් ෙග් ගත් පරිහරණය කරන්ෙනමු.එ් අනුව ෙගාස් මතු පරපුරට දැනුම ෙබදා ෙදන්ෙනමු.

  ෙකාළඹ ෙහා් එ් කිට්ටුව ෙහා් සිටින යම් දෑ හිතැතිෙයක් ඉහත කී කරුණ ගැන අවධානය ෙයාමු කරන්ෙන් නම් එය අප ෙග් බසට රැසට ෙදසට සසට කරන මහගු ෙස්වයක් වනු ෙනා අනුමාන ය.

  ReplyDelete

Please select Anonymous user to post comments, never leave your profile, true name with the comments.